യു എ ഇ യിലെ ആയിരത്തോളം കുരുന്നുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു
നൊസ്റ്റാൾജിയ സംഘടിപ്പിച്ച ഡ്രോയിങ് കളറിംഗ് കോമ്പറ്റിഷൻ നൊസ്റ്റാൾജിയ റിഫ്‌ളക്‌ഷൻസ് സീസൺ 3 യിലെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ

Memorable Moments in Nostalgia Reflections Season 3, Drawing Coloring Competition organized by Nostalgia. Thousands of Children from all over the UAE  has participated